Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningVlissingen

HuurwoningVlissingen is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningVlissingen, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningVlissingen zijn verbonden. HuurwoningVlissingen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningVlissingen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningVlissingen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningVlissingen worden aangeboden. HuurwoningVlissingen garandeert niet dat de op HuurwoningVlissingen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningVlissingen garandeert ook niet dat de op HuurwoningVlissingen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningVlissingen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningVlissingen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningVlissingen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningVlissingen. U vrijwaart HuurwoningVlissingen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningVlissingen.